hoặc

Công văn 125/2013/GSQL-TH về dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------
Số: 125/GSQL-TH
V/v: Dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán
cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa E.I
(Đ/c: 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa E.I, đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất hàng gửi kho ngoại quan để cung ứng cho tàu nước ngoài neo đậu tại cảng biển Quốc tế Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn 514/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2013 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc về mặt hàng dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu nước ngoài, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Để có đủ cơ sở hướng dẫn đối với trường hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cảng biển quốc tế ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị công ty cung cấp thêm các thông tin có liên quan đến việc xuất bán dầu nhờn dùng cho máy thủy của tàu biển nước ngoài neo đậu tại cảng quốc tế như: Những địa điểm neo đậu, địa điểm làm thủ tục tàu, trình tự giao nhận hàng hóa, lịch trình tàu dự kiến …. Trên cơ sở các thông tin cụ thể đó Cục Giám sát quản lý sẽ có hướng dẫn đối với trường hợp xuất hàng gửi kho ngoại quan của công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa E.I biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhất Kha

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download