hoặc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

…………, ngày...... tháng.... năm.........

DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM…
Tên Chủ đầu tư hoặc BQLDA: ………………

I- Nguồn kinh phí được sử dụng trong năm:

Trong đó:

1.1. Nguồn được trích năm kế hoạch (Cột 5 Mẫu 02/DT.QLDA):...........................

1.2. Nguồn năm trước chuyển sang (nếu có):...........................

1.3. Nguồn khác (nếu có):...........................

II- Dự toán chi năm kế hoạch:

Dự toán chi phí quản lý dự án năm

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download