hoặc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU

Căn cứ vào ........................................................;

Căn cứ vào ....................................................... ;

- Căn cứ ...................................................................

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:

Ông ( bà ) ...............................................................

Chức vụ công tác/chức danh: ..........................................................

     

BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:

Ông ( bà )  :        ..........................................................................      

Chức vụ công tác/chức danh ............................................................................... 

Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên khối tài liệu giao nộp: .......................................................................................................................

2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………

3. Số lượng tài liệu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………

5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download