hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH

Đề chính thức

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2014

Môn: Toán Lớp 9 Trung học cơ sở
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 16/01/2014


Bài 1 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 2 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 3 (5 điểm): Bốn đội máy cày gồm 36 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội I hoàn thành trong 4 ngày, đội II hoàn thành trong 6 ngày, đội III hoàn thành trong 10 ngày, đội IV hoàn thành trong 12 ngày. Giả sử năng suất của mỗi máy bằng nhau. Tính số máy của mỗi đội.

Bài 4 (5 điểm): Giải phương trình

|2x - 1| + |x + 3| + |5x + 7| = 12

Bài 5 (5 điểm): Giải phương trình:

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio lớp 9 tỉnh Trà Vinh năm 2014

Bài 6 (5 điểm):

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình là: d1: y = 2x - 6; d2: y = -3x + 9; d3: y = x/2 + 3/2. Biết d1
cắt dtại A, dcắt dtại B, dcắt dtại C. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

Bài 7 (5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 3x2 + 2x + 1

Bài 8 (5 điểm):

Cho tam giác ABC vuông ở A, biết BC = 8,916cm và AD là phân giác trong của góc A. Biết BD = 3,178cm. Tính AB, AC.

Bài 9 (5 điểm):

Cho hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau, đáy nhỏ dài 13,742cm, cạnh bên dài 21,867cm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 10 (5 điểm):

Cho hình thoi có cạnh bằng 241cm, chiều cao bằng 120cm. Tính các góc của hình thoi.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download