hoặc
TÊN DOANH NGHIỆP
________


Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

..., ngày ...... tháng...... năm 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH CHO CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.......

Họ và tên người làm đơn:.............................................

Ngày tháng năm sinh:............................................

Chức danh (giám đốc/chủ doanh nghiệp):.....................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):......................................

Tên doanh nghiệp :.....................................

Nơi đặt trụ sở chính:.........................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............. do............cấp ngày tháng năm 200.....

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số /200 /NĐ-CP ngày tháng năm 200 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download