hoặc

Quyết định số 1086/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1086
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến
giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 56/TTr-NHNN ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tờ trình số 30/TTr-BNV ngày 27 tháng 05 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, HC, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download