hoặc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013)

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,0 điểm).

Bằng kiến thức đã học về các cuộc cách mạng tư sản từ giữa XVI đến cuối thế kỉ XIX, em hãy làm sáng rõ những vấn đề sau:

a. Các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới những hình thức chủ yếu nào?

b. Tác động của các cuộc cách mạng tư sản đối với sự phát triển của thế giới?

Câu 2 (2,5 điểm).

So sánh hai xu hướng đấu tranh chính trong phong trào giải phóng dân tộc ở Philippin vào những năm 90 của thế kỉ XIX?

Câu 3 (1,5 điểm).

Trình bày nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.

Câu 4 (1,75 điểm).

Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX? Vì sao?

Câu 5 (2,25 điểm).

Hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử và những nét mới của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download