hoặc

Đánh dấu trọng âm tiếng Anh là một bài tập khó, đòi hỏi người làm phải tập trung cao độ và nắm vững kiến thức tiếng Anh. Để có được điều này, bạn sẽ phải thực hành rất nhiều các bài tập đánh dấu trọng âm khác nhau. Quy tắc đánh dấu trọng âm là gì? Làm thế nào để đánh dấu trọng âm được chính xác? Hãy tải bài tập đánh dấu trọng âm này về và thử sức mình nhé

Bài tập đánh dấu trọng âm tiếng Anh

Choose the word that has main stress placed differently from the others:

1. a. generous                 b. suspicious                 c. constancy                  d. sympathy

2. a. acquaintance           b. unselfish                    c. attraction                   d. humorous

3. a. loyalty                     b. success                    c. incapable                   d. sincere

4. a. carefully                  b. correctly                    c. seriously                    d. personally

5. a. excited                    b. interested                  c. confident                   d. memorable

6. a. organise                  b. decorate                    c. divorce                      d. promise

7. a. refreshment              b. horrible                      c. exciting                    d. intention

8. a. knowledge                b. maximum                  c. athletics                   d. marathon

9. a. difficult                     b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence              b. supportive                  c. solution                    d. obedient

11. a. whenever                 b. mischievous               c. hospital                   d. separate

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download