hoặc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......................... Nam/Nữ............

Sinh ngày: .../......./.........

Dân tộc:................................

Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......

Số giấy chứng thực cá nhân:..................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................

Chỗ ở hiện tại: .............................

Điện thoại: ....................................... Fax: .....................

Email: .............................................. Website: ............................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa).....................

2. Địa điểm kinh doanh:...........................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ............................

Email: .............................................. Website: ...........................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ...................................................

4. Vốn kinh doanh:..........................................

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia góp vốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download