hoặc

Thông tư số 84/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

Số: 84/2009/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 THÔNG TƯ
Ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng
được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
--------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng;

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” (Phụ lục kèm theo) bao gồm: 06 giống lúa lai ; 02 giống ngô lai và 01 giống dâu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC - Bộ NN&PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

(Đã ký) 

Bùi Bá Bổng 

 

DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG
ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 84 /2009/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

TT Tên giống
Mã hàng Tác giả và đơn vị tác giả
Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống tại Việt Nam
I
Giống lúa

 
1 Lúa lai 3 dòng Nhị ưu 986 1006-10-10-00 Ông Lưu Văn Bính và Tiêu Danh Nghênh - Cục KHKT huyện Vưu Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (nguyên là cán bộ của Công ty GCT Minh Phong - Phúc Kiến - Trung Quốc) Công ty cổ phần giống cây trồng Nghệ An và Công ty CP giống cây trồng Thanh Hóa
2 Lúa lai 3 dòng Bio 404 1006-10-10-00 Công ty TNHH Một thành viên Bioseed Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Bioseed Việt Nam
3 Lúa lai PAC 807 1006-10-10-00 Công ty Cổ phần giống cây trồng
miền Nam
Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam
4 Lúa lai 3 dòng Nhị ưu 725 1006-10-10-00 Công ty TNHH GCT Quốc Hào, Tứ Xuyên, Trung Quốc Viện KHKTNN Bắc Trung bộ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam
5 Lúa lai 3 dòng CNR 5104 1006-10-10-00 Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Xuyên Nông - Trường Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, Trung Quốc Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
6 Lúa lai 2 dòng
Thiên nguyên ưu 16
1006-10-10-00 Công ty TNHH Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Sinh vật Thiên Nguyên Vũ Đại, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Trung tâm giống cây trồng tỉnh Phú Thọ
II

Giống ngô
 
1 Ngô lai DK 9901 1005-10-00-00 Công ty Monsanto Thái Lan Văn phòng Đại diện - Công ty Monsanto Thái Lan tại Việt Nam
2 Ngô lai HN45 1005-10-00-00 GS. TSKH Trần Hồng Uy, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Văn Thành và cs - Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương Công ty Cổ phần giống cây trồng Trung ương
III Giống dâu

 
1 Giống dâu VA-201  - Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download