hoặc

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi cho người lao động theo quy định thì phải làm bản tóm tắt hồ sơ của người lao động. Các bạn có thể xem mẫu tóm tắt hồ sơ của người lao động sau:

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Số: ………/GGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm ……

TÓM TẮT HỒ SƠ
của người lao động

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: nam ...         nữ ......

Năm sinh: ngày ............ tháng ............ năm ............ Số Sổ BHXH: ...................................

Số CMND ..............................., cấp ngày ........... tháng ........... năm ........... tại .................

Địa chỉ hiện tại: ....................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................... Chức vụ: ................................

Bậc nghề: ......................................................................... Mức lương: ...............................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

Thời gian tham gia BHXH: số năm …........................ số tháng ….........................

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức khỏe, lao động trong 5 năm trở lại đây)

Năm Tên bệnh, tật
Đã được điều trị tại
Thời gian điều trị
       
       
       
       
       

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN
(nếu có)
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN Y TẾ
(nếu có)
(Ký, ghi rõ chức danh)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download