hoặc

Biên bản niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên ban hành  về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Mẫu số: 03/CC

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN
HÀNH VĂN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

 

......., ngày ..... tháng ...... năm ....... 

BIÊN BẢN
Niêm phong/mở niêm phong tài sản bị kê biên

Hôm nay, hồi .................giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ..............

Tại: ………………………..............…………………………....................

1. Chúng tôi gồm:

(1) ................................................. Chức vụ: ...............................................

(2)................................................. Chức vụ: ...............................................

2. Ông (bà), tổ chức bị cưỡng chế: ...........................................................;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ...........................................................;

Địa chỉ: .....................................................................................................;

Mã số thuế: ................................................................................................;

3. Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): ..................................................................................................;

Quốc tịch: .................................................................................................;

Địa chỉ: .....................................................................................................;

Nghề nghiệp: ............................................................................................;

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ............ ngày cấp .......... nơi cấp ........

4. Số tài sản bị kê biên niêm phong (mở niêm phong) gồm: ......................

5. Số tài sản bị kê biên trên đã giao cho ông (bà)/tổ chức: .................. thuộc đơn vị ............................... chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.

6. Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ ...... ngày ..... tháng .... năm ...............

7. Biên bản được lập thành ........ bản; mỗi bản gồm ....... trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ......................................... 01 (một) bản. Lưu hồ sơ 01 (một) bản.

8. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng nhất trí ký vào biên bản.

9. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ...................................................................

NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI COI GIỮ, BẢO QUẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NIÊM PHONG/MỞ NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download