hoặc

Công văn 1369/BTTTT-CNTT về nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 1369/BTTTT-CNTT
V/v nhập khẩu màn hình LCD máy gia công chip của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Sankoh Việt Nam

Phúc đáp công văn số 43/CV-SKVN ngày 13/4/2013 của Quý Công ty về việc xin nhập khẩu màn hình LCD đã qua sử dụng của máy gia công chip, sau khi xem xét, nghiên cứu Hồ sơ của Quý Công ty (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hợp đồng đầu tư số SVDIC-010213 và các tài liệu liên quan khác), Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Trường hợp nhập khẩu màn hình LCD, là một bộ phận cấu thành thuộc máy gia công chip điện tử (Hãng Disco, Model: DAC550 và DAC551) đã qua sử dụng về làm phương tiện sản xuất trực tiếp của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam thuộc đối tượng không áp dụng Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

2. Việc nhập khẩu thiết bị này phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Đường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download