hoặc

Công văn 2572/BCT-XNK về xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 2572/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Ceragem Việt Nam
(số 55B Hùng Vương, P.4, Q.5, TP HCM)

Trả lời công văn số 03/2013-CRG ngày 12 tháng 3 năm 2013 và ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Ceragem Việt Nam về việc xuất trả lại hàng hóa cho người bán do tồn kho;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001045 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Xét giải trình và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) của Công ty TNHH Ceragem Việt Nam tại công văn số 03/2013-CRG nêu trên đề nghị được xuất khẩu lô hàng máy xoa bóp bằng nhiệt, mã HS: 90191010, đã nhập khẩu (theo tờ khai Hải quan nhập khẩu số 97823 ngày 22 tháng 11 năm 2012 và số 104817 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh) nhằm mục đích kinh doanh nhưng tồn kho do không tiêu thụ được tại Việt Nam

Về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý Công ty được xuất khẩu lô hàng tồn kho như đề nghị nêu trên của Công ty và đề nghị Công ty TNHH Ceragem Việt Nam xuất trình hồ sơ liên quan tới hàng hóa nêu trên để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu theo các quy định hiện hành.

2. Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download