hoặc

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội có đáp án kèm theo là tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 12 tự ôn tập kiến thức môn hóa, chuẩn bị sẵn sàng cho các kì thi quan trọng sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
THI THỬ LẦN 1
ÐỀ THI THỬ TN VÀ XÉT TS ĐẠI HỌC NĂM 2015
Môn Hóa Học - Thời gian : 90 phút
Mã đề : 139

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.

1. Cho các dung dịch: (a) HCl, (b) KNO3, (c) HCl + KNO3, (d) Fe2(SO4)3. Bột Cu bị hoà tan trong các dung dịch:

A. (c), (d)                  B. (b), (d)                      C. (a), (b)                    D. (a), (c)

2. Cho bay hơi hết 5,8 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X ở 109,2oC và 0,7 atm. Mặt khác khi cho 5,8 gam X phản ứng của AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag. CTPT của X là:

A. C3H4O2.              B. CH2O.                      C. C2H4O2.                 D. C2H2O2.

3. Đun nóng m gam hỗn hợp gồm 2 este của cùng một axit và 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong dung dịch KOH (vừa đủ) thu được m gam muối. Vậy công thức của 2 ancol là:

A. C3H7OH và C4H9OH.                               B. C3H5OH và C4H7OH.

C. C2H5OH và C3H7OH.                               D. CH3OH và C2H5OH.

4. Loại chất nào sau đây không phải là polime tổng hợp:

A. teflon.                        B. tơ tằm.                   C. tơ nilon.                   D. tơ capron.

5. Số đồng phân amin ứng với CTPT C4H11N là:

A. 8                            B. 6.                         C. 7.                          D. 5.

6. Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no có H2SO4 đặc làm xúc tác) ở 140oC. Sau khi phản ứng được hỗn hợp gồm 21,6 gam nước và 72 gam ba ete có số mol bằng nhau. Công thức 2 ancol nói trên là:

A. CH3OH và C2H5OH.                                 B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C2H5OH và C3H7OH.                               D. C3H7OH và C4H9OH. 

7. Nếu đốt cháy hết m (g) PE cần 6720 lít oxi (đktc). Giá trị m và hệ số trùng hợp polime lần lượt là:

A. 8,4kg ; 50.               B. 2,8kg ; 100.          C. 5,6kg ; 100.            D. 4,2kg ; 200.

8. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tao ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO B.           B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3                  D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH

9. Hỗn hợp X gồm 1 ankin ở thể khí và hiđro có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,425. Nung nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni để phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,8. Cho đi qua bình đựng dung dịch brom dư, khối lượng bình tăng lên bao nhiêu gam ?

A. Không tính được.      B. 16.                        C. 8.                                 D. 0.

10. Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,1M và AlCl3 0,3M có màng ngăn, điện cực trơ tới khi ở anot bắt đầu xuất hiện khí thứ 2 thì ngừng điện phân. Sau điện phân, lọc lấy kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 7,65.                       B. 5,10.                  C. 15,30.                        D. 10,20

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download