hoặc

Mẫu số 01/KK-XS: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu số: 01/KK-XS
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý ……… Năm ...……

[02] Lần đầu: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS  [03] Bổ sung lần thứ: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS

[04] Tên người nộp thuế: …………….…………………………………….......................................................

[05] Mã số thuế: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS

[06] Địa chỉ: …………………………………….....................................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .......................................................

[09] Điện thoại: ……………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: .......................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …..………………………....................................................................

[13] Mã số thuế: Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ........................................................

[17] Điện thoại: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ....................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................... Ngày: ..............................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Số tiền
1 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số trong kỳ [21]  
2 Tổng thu nhập trả cho đại lý xổ số thuộc diện khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân [22]  
3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [23]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………

Chứng chỉ hành nghề số .................... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download