hoặc

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động in như sau:

1. Thủ tục

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

3. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát.

4. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

- Danh mục thiết bị in;

- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính;

- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in (kèm theo văn bằng, chứng chỉ nghề in);

- Bản sao có hiệu lực pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in;

- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

 - Số lượng hồ sơ (bộ): 1 bộ.

5. Thời hạn giải quyết

- Không quá 06 ngày làm việc.

6. Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện TTHC

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.

8. Lệ phí

- Không.

9. Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;

- Danh mục thiết bị in. 

10. Yêu cầu thực hiện TTHC

- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành in.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;

- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

- Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;

- Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 vàThông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Kích vào nút Tải về để tải mẫu đơn, thủ tục và các căn cứ pháp lý này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download