hoặc

Tên cơ quan/tổ chức
Trụ sơ tại:
Điện thoại:

Số: ...................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng....... năm............

 

Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

Kính gửi: .............................................

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ....... người nước ngoài sau đây:

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download