hoặc

Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu
Target Market Worksheet

1. Miêu tả ý tưởng:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Ý tưởng này để làm gì?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Các ý tưởng tương tự được áp dụng và sản phẩm được bán ở đâu?

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. Các khách hàng tiềm năng thường đi giải trí ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Các khách hàng tiềm năng thường đi học ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Các khách hàng tiềm năng thường đi mua hàng ở đâu?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7. Các khách hàng tiềm năng thường đọc loại báo, tạp chí, văn bản và trang web nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

8. Các khách hàng tiềm năng thường xem truyền hình và nghe radio đài nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download