hoặc

Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01/TBH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------
TỜ KHAI THUẾ
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

[01] Kỳ tính thuế: Quý ................ năm ..….

[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: .............................................................

[05] Mã số thuế: Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

[06] Địa chỉ văn phòng/đại lý tại Việt Nam: ......................................................................

[07] Quận/huyện: .................................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại: ........................................ [10] Fax: ....................... [11] E-mail: .................

[12] Tên Tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài: .............................................................

[13] Nước cư trú: .................................................................................................................

[14] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài: ............................................................................

[15] Mã số thuế tại nước cư trú: .........................................................................................

[16] Tên đại lý thuế (nếu có): ..........................................................................................

[17] Mã số thuế: Mẫu số 01/TBH: Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

[18] Địa chỉ: ...................

[19] Quận/huyện: .................................... [20] Tỉnh/thành phố: ..........................................

[21] Điện thoại: ........................................ [22] Fax: ....................... [23] E-mail: ..................

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày ..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Số phát sinh qúy này
Số lũy kế năm
I Tổng doanh thu [25] = [27] + [28] [26]
1 Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm [27]  
2 Doanh thu khác [28]  
II Các khoản giảm trừ doanh thu [29] = [30] + [31]  
1 Các khoản thu hộ [30]  
2 Các khoản chi khác [31]  
III Doanh thu chịu thuế TNDN [32] = [25] - [29] [33]
IV Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế [34]  
V Thuế TNDN phát sinh trong kỳ [35] = [32] x [34]  
VI Số thuế miễn, giảm trong kỳ [36] = [38] + [39] [37]
1 Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định [38]  
2 Số thuế miễn, giảm khác [39]  
VII Số thuế phải nộp trong kỳ [40] = [35] - [36] [41]

Tôi xin cam đoan số liệu khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download