hoặc

Quyết định số 484/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 484/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an (Tờ trình số 39/BCA(X15) ngày 11 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 466/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 04 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Công an (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập thể:

1. Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

2. Phòng 2, Văn phòng Interpol, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an;

Cá nhân:

1. Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

2. Trung tá Nguyễn Đức Minh, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

3. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

4. Thiếu tá Chử Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng 2 Văn phòng Interpol, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download