hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh " Đề thi thử đại học lần 1 môn Hóa năm 2015 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh". Đề thi này nằm trong bộ đề thi thử lần 1 của trường THPT Hàn Thuyên, kèm theo đáp án giúp các bạn có thể tự ôn luyện. Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi và đáp án các môn  , , cũng của trường này.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA LẦN 1 NĂM 2015

SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi gồm có 05 trang)

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: ...................... Mã đề 132

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là
A. 7,33 gam.                    B. 7,23 gam.                  C. 5,83 gam.                          D. 4,83 gam.
Câu 2: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là
A. 10.                            B. 22.                             C. 11.                                     D. 23.
Câu 3: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 4.                              B. 6.                               C. 5.                                       D. 7.
Câu 4: Cho dầu ăn vào các ống nghiệm đựng các chất sau:
Thí nghiệm 1: Nuớc cất, xà phòng
Thí nghiệm 2: Nước cất, xà phòng có hòa dung dịch CaCl2 bão hòa.
Thí nghiệm 3: Nước cất, chất giặt rửa tổng hợp, dung dịch CaCl2 bão hòa.
Thí nghiệm 4: Nước cất, chất giặt rửa tổng hợp.
Số thí nghiệm có dầu ăn nổi lên trên là:
A. 1                               B. 2                               C. 3                                          D. 4
Câu 5: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 75.                            B. 300.                           C. 150.                                     D. 200.
Câu 6: Cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch NaOH sau phản ứng thu được 7,85 gam chất rắn khan. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch NaOH
A. 0,1M                         B. 0,075M                       C. 1,5M                                    D. 1,75M.
Câu 7: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố R trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hiđro tương ứng là a% và b%, với a:b = 0,425. Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử R là
A. 8.                              B. 10.                             C. 9.                                        D. 11.
Câu 8: Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?
A. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom.
B. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. H2S, O2, nước brom.
D. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là
A. 46,43%.                   B. 31,58%.                       C. 10,88%.                               D. 7,89%.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download