hoặc

Công văn 2066/2012/TTg-QHQT về phê duyệt phân bổ vốn Chương trình SP-RCC năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2066/TTg-QHQT
V/v: Phê duyệt phân bổ vốn
Chương trình SP-RCC năm 2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Phú Yên, Bình Định,
Hà Tĩnh, Lào Cai, Lai Châu, Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9394/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2012) về việc phê duyệt phương án điều chỉnh phân bổ 350 tỷ đồng cho Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt phương án điều chỉnh phân bổ 350 tỷ đồng cho Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) năm 2013 như phụ lục kèm theo văn bản số 9394/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tiếp tục cân đối vốn cho các dự án tiếp theo đặc biệt là dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2011 và văn bản số 1443/TTg-QHQT (điểm 2) ngày 19 tháng 9 năm 2012 về triển khai thực hiện Chương trình SP-RCC, lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
 
THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download