hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số S08-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ban hành theo ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S08-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: ..............................

Tháng ........ năm ......... 

STTTên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa

Số tiền
Tồn
đầu kỳ
Nhập
trong kỳ
Xuất trong kỳ
Tồn cuối kỳ
A B 1 2 3 4
           
           
           
  Cộng        

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download