hoặc

Thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp

I. Khái niệm bán hàng đa cấp

- Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

- Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;

- Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

II. Hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp:

1. Hồ sơ cấp mới:

* Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu).

* Bản sao công chứng Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh.

* Văn bản xác nhân của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng)

* Bản sao Công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện.

* Danh sách và lý lịch những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài có mang quốc tịch.

* Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

* Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

2. Hồ sơ cấp bổ sung:

* Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu);

* Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cấp;

* Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng.

3. Hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị mất:

Sau thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày khai báo với cơ quan Công an, doanh nghiệp phải đề nghị cơ quan đã cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp.

* Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

* Xác nhận của cơ quan Công an về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

4. Hồ sơ cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.

* Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (theo mẫu);

* Bản chính Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị, rách, nát.

5. Trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng:

Cơ quan cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp không xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với trường hợp Doanh nghiệp đã bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc quyết định tước quyền sử dụng.

Việc cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho Doanh nghiệp đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng được thực hiện như trường hợp cấp mới Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

III. Căn cứ pháp lý xin giấy phép bán hàng đa cấp:

- Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư 35/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 19/2005/TT-BTM hướng dẫn quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng đa cấp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download