hoặc

Công văn 3726/VPCP-TCCV về tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 3726/VPCP-TCCV
V/v tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62  huyện nghèo

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1534/TTr-BNV ngày 04 tháng 5 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả bước đầu thực hiện giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. Việc sơ kết và tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download