hoặc

Công văn 5635/VPCP-KGVX năm 2013 vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 5635/VPCP-KGVX
V/v vận chuyển và kinh doanh cá tầm nhập lậu

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công an

Về Báo cáo kết quả phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm trong kinh doanh cá Tầm trên địa bàn thành phố Hà Nội của Bộ Y tế (công văn số 432/BC-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2013); Đơn kiến nghị ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc chống nhập lậu cá Tầm không rõ nguồn gốc của các tổ chức: Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, Đại diện các nhà sản xuất cá Tầm Việt Nam, Đại diện các nhà phân phối cá Tầm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2013 về tình hình vận chuyển (chở qua đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh), buôn bán công khai thủy sản (cá Tầm) nhập lậu vào Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng cục CSPCTP, Cục CSPCTP về môi trường (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC, V.I, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download