hoặc

Công văn 10388/2012/VPCP-KGVX phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 10388/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu
tư vấn thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống
kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

            Kính gửi:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1980/BVHTTDL-KHTC ngày 18 tháng 6 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6215/BKHĐT-QLĐT ngày 21 tháng 8 năm 2012), Bộ Xây dựng (công văn số 1818/BXD-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2012) về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trình phê duyệt theo quy định; đồng thời có báo cáo làm rõ những thuận lợi, khó khăn của Dự án; đề xuất lộ trình các việc cần làm tiếp theo và hướng xử lý khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
 
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download