hoặc

Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM

BHXH .............................

Mẫu số 23B-HSB

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG
LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

(Tháng ……… Năm ………………..)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số hồ sơ hưởng BHXHMức hiện hưởng


Mức hưởng sau điều chỉnh

 
Nam Nữ
1 2 3 4 6 7 8
A Hồ sơ điều chỉnh          
I Chế độ ...          
1            
...            
II Chế độ ...          
1            
...            
B Hồ sơ hủy          
I Chế độ ...          
1            
...            
II Chế độ ...          
1            
...            

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


TRƯỞNG PHÒNG 
CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày .... tháng .... năm ......


GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu đơn: Danh sách giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định hưởng, tạm dừng, hưởng tiếp các chế độ bảo hiểm xã hội - Mẫu số 23A-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download