hoặc

Quyết định số 112/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-guay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 112
/2008/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-guay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ
---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005 ;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2493/TTr-LS ngày 06 tháng 08 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-guay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, ký tại A-xun-xi-ôn Pa-ra-guay ngày 08 tháng 03 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c),
các Vụ: TH, TCCB, NC, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4).28
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download