hoặc

Quyết định số 1003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1003
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Xuyên
giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 49-TTr/BCSĐ, ngày 11 tháng 05 năm 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế; Tờ trình số 1709/TTr-BNV ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download