hoặc

Nghị quyết 28/2012/QH13 của Quốc hội ngày 21 tháng 6 năm 2012 về việc bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

QUỐC HỘI
--------------------
Nghị quyết số: 28/2012/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

--------------------------
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11; Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11; Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; Nghị quyết số 12/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 121/TTr-CP ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 563/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 175/BC-UBTVQH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1.

Bổ sung vàodanh mục các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 các dự án sau:

1. Dự án Xây dựng cầu Năm Căn, tỉnh Cà Mau, thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh;

2. Dự án cầu Kim Xuyên, tỉnh Tuyên Quang;

3. Dự án Ký túc xá sinh viên, trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

4. Dự án Bệnh viện ung thư thành phố Đà Nẵng;

5. Năm dự án thành phần thuộc Dự án Đường ven biển tỉnh Ninh Thuận, bao gồm: Đường Ninh Chữ - Phan Rang, Đường Hiệp Kiết - Bình Tiên, Đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ, Đường Mũi Dinh - Cà Ná, Cầu An Đông.

Điều 2.

Giao Chính phủ:

1. Xây dựng phương án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này;

2. Căn cứ mục tiêu, nguyên tắc, danh mục và tổng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, triển khai thực hiện theo tiến độ, bảo đảm sử dụng vốn trái phiếu chính phủ đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 cho các dự án được bổ sung theo quy định của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

                                 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download