hoặc

Thủ tục cấp giấy phép quảng cáo trên báo

1. Trình tự thực hiện:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

- Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn ông dân, tổ chức bổ sung hồ sơ kịp thời.

- Theo giấy hẹn, công dân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

2. Cách thức thực hiện:

- Thực hiện trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1/ (theo mẫu).

2/ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa (đối với doanh nghiệp cá nhân, tổ chức quảng cáo).

3/ Bản sao có công chứng giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật qui định phải đăng ký chất lượng.

4/ Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo.

5/ Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo cơ quan quản lý Nhà nước về y tế hoặc nông nghiệp.

6/ Đối với quảng cáo khuyến mãi phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại cấp tỉnh trở lên.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download