hoặc

Công văn 468/2013/BCT-XNK về thu hồi giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 468/BCT-XNK
V/v: Thu hồi giấy chứng nhận mã số tạm nhập
tái xuất thực phẩm đông lạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Kim Khâm
(Địa chỉ: Số 114 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh)

Bộ Công Thương nhận được công văn số 101/CV-KK ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Kim Khâm về việc không tiếp tục kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và xin trả lại giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo thông tin do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) cung cấp tại công văn số 01/GSQL-GQ1 ngày 03 tháng 01 năm 2013, từ năm 2011 đến nay, Công ty hiện còn 90 tờ khai tạm nhập chưa thanh khoản và 61 tờ khai mở kho ngoại quan chưa thanh khoản tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Do vậy, đề nghị Công ty tiến hành tái xuất hết những lô hàng còn tồn đọng và hoàn tất thủ tục thanh khoản các tờ khai tạm nhập nêu trên; gửi xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về Bộ Công Thương để được xem xét thu hồi giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh.

Bộ Công thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về HQ (TCHQ);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng;
- Lưu: VT, TNXK(2b) linhntm.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)


Đỗ Thị Thu Hương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download