hoặc

Quyết định 49/2013/QĐ-BXD phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 49/QĐ-BXD
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản số 10807/BKHĐT-PTDN ngày 26/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 4562/BNV-TCBC ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ, số 4570/LĐTBXH-LĐTLngày 06/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 17048/BTC-TCDN ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV (CC1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Bảo đảm Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV (CC1) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực xây lắp; đầu tư các dự án theo hình thức BT, BOT, BOO và PPP; sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp và điện năng; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; đi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý theo các thông lệ quốc tế.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

Ngành xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và môi trường đô thị;

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp; sản xuất và kinh doanh điện năng;

Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT, BOT, BOO và PPP.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật);

Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: do Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc CC1 giai đoạn 2012-2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa theo Văn bản số 283/TTg-ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

b) Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm:

Văn phòng;

Phòng Tổ chức - Pháp chế;

Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư;

Phòng Tài chính kế toán;

Phòng Quản lý dự án;

Các Ban quản lý dự án đầu tư;

Các Ban điều hành các dự án xây lắp.

c) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty cổ phần Mê Kông (dự kiến cổ phần hóa cùng Công ty mẹ);

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hưng;

Công ty cổ phn Xây dựng số 1 Việt Nguyên;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang;

Công ty cổ phần Xây dựng số 14;

d) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Thủy điện ĐakR’tih;

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hòa;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Sơn;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Tổng;

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư;

Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Công ty cổ phần Trường Giang.

e) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Chương Dương;

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng;

Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Cửu Long;

Công ty cổ phần Xây dựng số 5;

Công ty cổ phần Miền Đông.

4. Trường hợp cần thiết, thành lập thêm Công ty con mới và tham gia góp vốn vào Công ty liên kết khác để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty xây dựng phương án trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

5. Lộ trình thoái vốn đến năm 2015: Thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau:

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Thành An;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng An Thịnh;

Công ty Liên doanh Lenex;

Công ty cổ phần Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch;

Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương.

6. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, thi công, chất lượng nguồn nhân lực; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của CC1 đối với người đại diện phần vốn của CC1 tại các doanh nghiệp khác;

e) Tiếp cận để tham gia Chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Chính phủ Việt Nam vay nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CC1;

c) Hướng dẫn, phối hợp với CC1 lập phương án, lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư được nêu tại Khoản 5 Phần II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của CC1, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020;

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn CC1 xây dựng Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của CC1 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV:

a) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của CC1 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu ở Khoản 5 Phần II Điều này, trình Bộ xem xét, phê duyệt;

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 6 Phần II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Tham gia, tổ chức, triển khai các nội dung công việc thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

f) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghip;
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
Bộ trưởng (để b/c);
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để phối hp);
Tổng công ty XD số 1 - TNHH MTV;
Vụ KHTC, TCCB;
Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Trần Văn Sơn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download