hoặc

Thông báo 1301/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc về Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1301/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỀ QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 26/02/2013, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc hợp về thực hiện Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Quy hoạch). Cùng dự có Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Trưởng Ban chỉ đạo và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Thủy lợi, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức, Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam; Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9.

Sau khi nghe Cục Quản lý XDCT - Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện, kết quả rà soát Quy hoạch, đề xuất phương án thực hiện trong thời gian tới, ý kiến của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Trưởng ban Ban chỉ đạo và các ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận:

1. Về rà soát Quy hoạch: Sau khi xem xét kỹ các phương án quy hoạch của các đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài đề xuất trong thời gian vừa qua, Bộ khẳng định vẫn lựa chọn phương án Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008.

2. Về nguồn vốn: Do tình hình vốn Ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn đến 2015 không thể bố trí đủ để thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch (phần do Bộ và tỉnh Long An quản lý đầu tư), Bộ sẽ tiến hành vận động vốn ODA để thực hiện;

3. Về thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch:

- Quy hoạch gồm nhiều dự án thành phần, có sự liên hệ chặt chẽ và mang tính hệ thống cao. Dự án chỉ phát huy tốt tác dụng nếu được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành một cách đồng bộ. Ngược lại, nếu xây dựng và đưa vào vận hành không đồng bộ, không khép kín thì chẳng những không phát huy tốt tác dụng mà còn gây bất lợi đến giao thông, môi trường. Vì vậy, chỉ tiến hành khởi công khi xác định có đủ nguồn vốn để thực hiện và hoàn thành đồng bộ các cống chính, hạng mục chính của Quy hoạch.

- Trong thời gian, tìm kiếm nguồn vốn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước đô thị, làm các cửa van ngăn triều tạm thời, trang bị các trạm bơm, máy bơm di động với số lượng và công suất phù hợp nhằm đáp ứng mục tiêu giảm ngập, xóa ngập mà Thành phố đã đề ra; xem xét đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, khép kín và giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cho vùng trung tâm Thành phố và vùng đô thị phát triển.

4. Phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ:

- Giao Tổng cục Thủy lợi: hoàn thiện Quy hoạch chi tiết tuyến đê bao thuộc Quy hoạch trình Bộ phê duyệt sớm; Dự thảo văn bản trả lời Thành phố Hồ Chí Minh và phân lũ qua ngã Rạch Tra và các kiến nghị của UBND Thành phố có liên quan đến Quy hoạch;

- Giao Vụ Khoa học công nghệ báo cáo Bộ trưởng kết quả nghiên cứu 05 đề tài khoa học và gửi các kết quả nghiên cứu cho Ban chỉ đạo dự án;

- Giao Cục Quản lý XDCT dự thảo văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết dứt điểm chênh lệch độ cao giữa cao độ mốc của trạm thủy văn và mốc cao độ địa hình quốc gia;

- Giao Liên danh: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam; rà soát kỹ về vốn đầu tư của các phương án, về hạn chế của hệ thống tiêu thoát nước đô thị (theo Quy hoạch của JICA) và cửa ngăn triều tạm thời theo lưu vực nhỏ sau năm 2025. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Dự án rà soát Quy hoạch để có đủ thời gian cần thiết hoàn chỉnh Báo cáo kết quả Rà soát Quy hoạch đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT xin thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 Nơi nhận:
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Long An;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Ban Chỉ đạo;
- Sở NN và PTNT, TTCN Tp HCM;
- Sở NN và PTNT Long An;
- Các thành phần dự họp;
- Lưu VT, Cục QLXDCT (HN-B2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download