hoặc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- - - - - - - - - - - - - - - 

................, ngày            tháng            năm 2014

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

Kính gửi: Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Tên tôi là:.................................................... Dân tộc:..................... Nam (Nữ):..........................

Ngày tháng năm sinh:...............................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................

Ngày tốt nghiệp đại học:........................................................ Xếp loại:.....................................

Nơi tốt nghiệp đại học:............................................................................................................

Hình thức đào tạo:..................................................................................................................

Số năm công tác trong chuyên ngành đăng ký dự thi:................................................................

Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành:............................................... Năm:...................................

Tốt nghiệp BSCKII chuyên ngành:................................................. Năm:..................................

Nơi tốt nghiệp sau đại học:.....................................................................................................

Cơ quan công tác:.................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:................................ Cơ quan:........................... Di động:.......................

Căn cứ tiêu chuẩn quy định, xét thấy mình có đủ điều kiện dự tuyển, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho tôi dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 của Nhà trường.

Khi trúng tuyển, tôi xin hứa nỗ lực học tập, nghiên cứu thực hiện đề tài, chấp hành nghiêm túc những quy định của Nhà trường và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Chữ ký của người làm đơn
(Ghi rõ họ tên)

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download