hoặc
Bài tập viết lại câu so sánh là một dạng bài tập ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến và quan trọng trong các bài thi tiếng Anh. Trong tiếng Anh giao tiếp cũng như trong các kỳ thi (IELTS, TOEFL, TOEIC), các dạng câu so sánh được sử dụng rất nhiều và phổ biến.

Bài tập viết lại câu so sánh

I. Hoàn thành các câu so sánh sau:

1. So sánh ngang bằng.

a. Mary/tall/her brother.

_______________________________________________

b. A lemon/not sweet/an orange. 

_______________________________________________

c. A donkey/not big/a horse.

_______________________________________________

d. This dress/pretty/that one.

______________________________________________

e. the weather/not cold/yesterday.          

_______________________________________________

2. So sánh hơn:

a. A rose/beautiful/a weed.           

_______________________________________________

b. A dog/intelligent/a chicken.

_______________________________________________

c. Ba/ friendly/Nam.

_______________________________________________

d .Your house/far/from school/my house.

_______________________________________________

e. A horse/strong/a person.

_______________________________________________

3. So sánh cao nhất:

a. The Nile/long/river/in the world.

_______________________________________________

b. Lan/tall/student/in my class.

_______________________________________________

c. English coffee/bad/of all.

_______________________________________________

d. Australia/small/continent in the world.

_______________________________________________

e. That/high/mountain in the world.

_______________________________________________

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download