hoặc

Mẫu số: 03/MGTH quyết định về việc miễn (giảm) thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 03/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

------------

Số: ................         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn (giảm) thuế cho.............
 

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số ..... ngày ..... tháng ..... năm .... của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế;

- Căn cứ văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng ... năm ... kèm theo hồ sơ của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế)....;

- Theo đề nghị của ......;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn (giảm) thuế cho .....(tên người nộp thuế, mã số thuế)......, với tổng số tiền thuế được miễn (giảm) là:

............................................đồng (bằng chữ: .........................................................), trong đó:

Thuế TNDN: .................... đồng, kỳ tính thuế ................

Thuế TTĐB: ...................... đồng, kỳ tính thuế: ..............

Thuế Tài nguyên: ............... đồng, kỳ tính thuế: .............
........

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

...(tên người nộp thuế)..., ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download