hoặc

Mẫu (Form) N14/M

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension
(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1- Người làm đơn /Details of the applicant:

Họ tên (chữ in hoa): ....................................................Giới tính: Nam/Nữ:..........
Full name (in block letters) Sex Male Female

Sinh ngày .......tháng ........năm ..........Quốc tịch: ...........................................
Date of birth (day, month, year) Nationality

Hộ chiếu số: ........có giá trị đến ngày ...../...../..... Nghề nghiệp: ......................
Passport number Expiry date (day, month, year) Occupation

Ngày nhập cảnh Việt Nam:.............. Mục đích nhập cảnh: ................................
Date of latest entry Purpose of entry

Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ..........................................................................
Current residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ /Contact telephone number ..........................................................

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam

- Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the receiving, sponsoring agency/employer .......................

Địa chỉ /Address ............................................................................................

Điện thoại liên hệ /Contact telephone number .........................................................

- Thân nhân: họ tên ................................................. Ngày sinh: .....................
Full name of the guarantor (a relative of the applicant) Date of birth (day, month, year)

Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: .................................
Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number

Cấp ngày: ..............cơ quan cấp: ................................................................
Date of issue Issuing authority

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download