hoặc

Công văn 2893/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 2893/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1819/HQHP-GSQL ngày 21/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 30 Luật Hải quan về việc kiểm tra thực tế hàng hóa; Khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu phế liệu, khi kiểm tra phế liệu cơ quan Hải quan có thể kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật đã được trang bị. Do vậy, việc sử dụng máy soi để kiểm tra phế liệu nhập khẩu giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trong Cục thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra hàng hóa có sử dụng máy soi ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2012 và công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

2. Việc thành lập Hội đồng thẩm định chuyên ngành về phế liệu nhập khẩu theo quy định Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013, đề nghị đơn vị thực hiện đúng quy định.

3. Về vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2769/TCHQ-GSQL ngày 23/5/2013 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện, đề nghị Cục Hải quan Tp Hải Phòng nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp Hải Phòng biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download