hoặc
Cơ quan cấp trên:….
Đơn vị chủ đầu tư:…
Ban quản lý dự án:…
Mẫu số : B02-CĐT
(Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính)

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Quý ... năm ...

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download