hoặc

Mẫu số 04/MGTH: Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn (giảm thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 04/MGTH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

------------

Số: ….../TB-.....….    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ năm .....

 THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)
 

                       Kính gửi:......................................................................................

                       Mã số thuế: .................................................................................

                       Địa chỉ nhận thông báo:..............................................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Sau khi xem xét văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế số ...... ngày ... tháng ... năm ... kèm theo hồ sơ của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế), ...(tên cơ quan thuế)............... thông báo:

Trường hợp của .....(tên người nộp thuế)........ không đủ điều kiện được miễn giảm thuế. Lý do:

1.............

2.............
...

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: ....................
...... địa chỉ: .................. hoặc có văn bản gửi CQT trực tiếp quản lý.


...(tên cơ quan thuế) ......... thông báo để người nộp thuế được biết./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download