hoặc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------


TỜ KHAI
Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(để sử dụng vào việc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu)

1-Người đứng khai (2):

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):............................................................. Nam/ Nữ

Sinh ngày ........ tháng ....... năm ............... tại...........................

Giấy CMND số:....................... cấp ngày ....................... Cơ quan cấp:................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:............. ....

(số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh)

Nghề nghiệp:....................................................

Nơi làm việc :Tên cơ quan, tổ chức hiện đang làm việc...........................

Địa chỉ ....................................................... Điện thoại.........................

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):................... Nam/ Nữ

Sinh ngày ........ tháng ......... năm .............. tại

Giấy CMND số: ...................... cấp ngày .................... Cơ quan cấp:.....................

Quê quán:.......................................................................................................

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh:........................

(số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh)

Nghề nghiệp:...............................................

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:.......................................... Điện thoại:................

Quan hệ với người đứng khai:...............................................................

Giấy tờ xuất cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (Nếu có):

Loại giấy: ........................................số................... ngày cấp.......................

Có giá trị sử dụng đến ngày............................................ Cơ quan cấp.............

Xuất cảnh Việt Nam ngày ......... /...... /......... Hình thức xuất cảnh:........................

Cửa khẩu xuất cảnh.....................................

Nay xin cấp hộ chiếu với lý do:................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download