hoặc

Mẫu Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT 
------------

Đơn vị:....................
Tỉnh, Bộ: .................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

                             ............, ngày     tháng     năm 200...

TỜ TRÌNH
Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

                                                     Kính gửi:  Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT                  

1- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng..................................................... đã họp ngày..........tháng...... năm 200..... đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt và đề nghị phong tặng danh hiệu:  Nhà giáo ưu tú cho:................... người.

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số:............/2008./TT-BGDĐT ngày........./.....3..../2008.....

2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: .................

(Có danh sách kèm theo)

Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là những nhà giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).

Trình Hội đồng xét duyệt.

Ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND địa phương

 

(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH 

(chữ ký, dấu của đơn vị)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Họ và tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download