hoặc

Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp ban hành theo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 09/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CUNG CẤP THÔNG TIN
LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: ...............................................................

Mở sổ: Ngày ........ tháng .............. năm ...................

Khóa sổ: Ngày ........ tháng .............. năm ................

STT

Ngày cung cấp 

Nơi nhận

Số ký hiệu
văn bản

Họ và tên1

Loại thông tin

Người xử lý
thông tin

Ghi chú

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Trang …….

Ghi chú:

1Ghi rõ họ và tên của người có thông tin lý lịch tư pháp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download