hoặc

VnDoc.com xin giới thiệu Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước được ban hành kèm theo  ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ, (Sở): ………. 

Đơn vị: …………

 Mẫu số FB01-SN
  (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC
ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)
 

 BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý…… năm ……

 Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download