hoặc

Quyết định số 249/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt "Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020".

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 249/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt “Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020”
___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm:

a) Phát triển dịch vụ môi trường là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển dịch vụ trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

b) Phát triển dịch vụ môi trường góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dịch vụ môi trường trong nước;

c) Phát triển dịch vụ môi trường theo lộ trình và bước đi phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

d) Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ môi trường.

2. Mục tiêu:

Phát triển dịch vụ môi trường nhằm cung ứng dịch vụ bảo vệ môi trường cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo thêm việc làm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ môi trường:

a) Tổ chức xây dựng, thực hiện “Chiến lược phát triển dịch vụ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”;

b) Xây dựng, hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam.

2. Phát triển doanh nghiệp dịch vụ môi trường và thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam:

a) Quy hoạch mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường trong phạm vi cả nước;

b) Hình thành, phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường;

c) Phát triển một số doanh nghiệp nhà nước về dịch vụ môi trường đủ mạnh để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, phức tạp của đất nước;

d) Hình thành và vận hành thống nhất thị trường dịch vụ môi trường ở Việt Nam phù hợp với nền kinh tế thị trường và các quy định của WTO.

3. Đào tạo nguồn nhân lực về dịch vụ môi trường:

a) Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn theo các nhóm dịch vụ môi trường đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp;

b) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download