hoặc

Công văn 12268/2012/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất xăng dầu của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------
Số: 12268/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất xăng dầu
của doanh nghiệp chế xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhận được công văn của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và một số doanh nghiệp chế xuất phản ánh vướng mắc về việc doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất bị ngưng mua xăng dầu dưới dạng tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tài chính như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 126/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bán xăng dầu để phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại – công nghiệp và các khu kinh tế cửa khẩu khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu thì thủ tục hải quan đối với việc mua bán xăng dầu này thực hiện theo hình thức tạm nhập, tái xuất xăng dầu.

Theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế thì khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật. Tương tự như đối với khu chế xuất, quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, cũng là quan hệ xuất nhập khẩu.

Do vậy, theo ý kiến Bộ Công Thương, có thể xem xét để quy định trường hợp thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu mua xăng dầu từ nước ngoài và bán cho các doanh nghiệp chế xuất thì thủ tục hải quan được thực hiện theo hình thức tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Bộ Công Thương xin gửi để Bộ Tài chính tham khảo và chỉ đạo Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (2)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download