hoặc

Giấy phép lái xe hay còn gọi dân dã là Bằng lái xe, Cà vẹt xe (card vert) là một loại giấy phép, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người cụ thể cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông. Khi giấy phép lái xe hết hạn hoặc bị mất, bạn sẽ làm đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp lại bằng lái.

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...........................)

Tôi là:................................................................................. Quốc tịch:.................................................

Sinh ngày:....... tháng......... năm........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Nơi cư trú:...........................................................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):.............................................................. cấp ngày......... tháng........năm........

Nơi cấp:........................................................... Đã học lái xe tại:........................................... năm........

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........ số........................................... do........................................... cấp ngày......... tháng........... năm.........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..............................................

Lý do:................................................................................................................................................

Mục đích:...........................................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

........, ngày....... tháng....... năm 20....

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Dịch vụ cấp lại GPLX do quá hạn

Thủ tục hồ sơ:

  • 6 ảnh 3 x 4 (áo sơ mi, không đeo kính)
  • Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
  • theo mẫu quy định tại Phụ lục 29;
  • Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn.

Quy định:

a) Quá từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
b) Quá từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.
c) Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe;

Dịch vụ cấp đổi GPLX do sắp đến hạn đổi

Thủ tục hồ sơ:

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29;
  • Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc);
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
  • Bản sao chụp giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn giấy phép lái xe);
  • 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.”

Quy định:

Trong thời hạn 03 tháng, trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe được xét đổi giấy phép lái xe.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download